Partijprogramma

Hieronder leest u onze belangrijkste standpunten voor de Kamerverkiezingen in 2017. Deze standpunten zullen in de komende tijd nog worden aangevuld om in januari 2017 volledig te zijn.

Nederland krijgt een Nationaal Hypotheek Instituut, NHI. 

De Nederlandse woningmarkt moet volgens het kabinet uit het slop worden getrokken. Starters op de woningmarkt worden aangemoedigd om een huis te kopen, immers de hypotheekrente is laag en de huizenprijzen zijn afgelopen jaren fors gedaald.
We worden aangemoedigd om geld belastingvrij te schenken als daarmee de hypotheek op een eigen huis kan worden verlaagd.
Nu de banken nog! De PvdT is helemaal klaar met de miljarden steun aan omvallende banken, graaiende bankdirecties en zware eisen om een hypotheek te verkrijgen. Met deze Nationale Hypotheekbank van de overheid maakt het als instelling hypotheken mogelijk die zijn afgesloten met de Nationale Hypotheek Garantie NHG, waarbij de overheid garant staat, voor iedereen met vast inkomen. Of dat nu uit loondienst is of als ZZP-er of andere vorm van onderneming. Onder de huidige rente-omstandigheden zouden deze hypotheken 2% bedragen in 2017.

Nederland krijgt een Nationale Zorgverzekering

Want: zorgverzekeraars met miljarden in kas die steeds goedkopere medicijnen verstrekken, eisen gaan stellen in welk ziekenhuis u behandeld mag worden én de premies elk jaar alleen maar verhogen duiden maar op 1 ding. Het ‘ziekenfonds’ had nooit mogen worden afgeschaft. Vrijwel elke Nederlander verlangt terug naar de tijd dat zorg nog betaalbaar was. De PvdT wil de zorgverzekeraars afschaffen, de zorgtoeslag schrappen en de miljarden overschotten in kas gebruiken om de zorg weer betaalbaar te maken door als overheid weer centraal medicijnen in te kopen en overeenkomsten te maken met alle ziekenhuizen in ons land. De zorg weer betaalbaar maken voor iedereen, zonder eigen bijdrage. Iedereen in Nederland 100% verzekerd, wat u ook mankeert en voor iedereen dezelfde premie van € 50,- per maand.

20150401-telegraaf-ziekenfonds-komt-niet-meer-terug-het-roer-moet-om

3.

Behoud van onze Nationale tradities

Het Sinterklaasfeest is in 2015 toegevoegd aan de Nationale Lijst met tradities die moeten worden beschermd, zo maakte het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed bekend waarmee een einde zou moeten komen aan de jaarlijks terugkerende discussie over het kinderfeest. Helaas is dat niet het geval. Nederland kent talloze tradities die ons land maakt wat het is: ‘ons’ land! De PvdT vind het onaangetaste behoud van deze tradities zo enorm belangrijk, dat het er een verkiezingspunt van heeft gemaakt. Iedereen mag zijn of haar mening uiten over iedere traditie die ons land rijk is, maar op het verstoren van bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, in het bijzijn van kinderen, komen zware sancties te staan. Aanpassingen aan tradities zoals ze door het merendeel van de bevolking worden geaccepteerd zijn ontoelaatbaar. Daarnaast zal het Nederlands Centrum voor voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed extra geld krijgen om zorg te dragen voor behoud van onze Nationale tradities.

0f88f5272b_1415700407_nog-meer-mensen-he-le-maal-klaar-met-de-zwartepietendiscussie__shre

4.

Nationale Referenda altijd bindend

Een referendum is een volksstemming over een bepaalde politieke kwestie. Sinds 1 juli 2015 is het in Nederland mogelijk een raadgevend referendum aan te vragen voor bepaalde wetsvoorstellen en verdragen, zoals afgelopen jaar gebeurde rondom het Oekraïne verdrag. Ook al stemde Nederland massaal tégen, het kabinet legt dit vrijwel volledig naast zich neer.
Het referendum was niet bindend, maar slechts ‘raadgevend’. Een bindend referendum is in Nederland niet mogelijk zonder wijziging van de Grondwet, iets wat de PvdT direct wil wijzigen. Nederlandse burgers krijgen op deze wijze direct inspraak in het bestuur van ons land, middels bindende referenda, of dit nu gaat over de toetreding van Turkije in de EU of over het al of niet uitreden van Nederland uit de Europese Unie.

5.

Studeren voor iedereen mogelijk maken, door herstructurering van de Studiefinanciering

Studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat op dit moment uit 4 onderdelen: lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. Lening, reisproduct en collegegeldkrediet zijn er voor iedereen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Al met al is ‘leren’ niet zo makkelijk meer, zeker niet als je uit een gezin komt waar ouders minder te besteden hebben.
Ook het feit dat elke student zijn loopbaan al verplicht moet beginnen met een torenhoge studieschuld is voor de PvdT een doorn in het oog. De huidige wet Studiefinanciering moet dus op de schop. Iedere jongere die aantoonbaar resultaten behaalt waarmee hij of zij redelijkerwijs kan studeren, krijgt een beurs in de vorm van een gift, waaruit ook het collegegeld kan worden voldaan. De lening zal hiermee volledig worden afgeschaft, het studentenreisproduct 100% gratis voor leerlingen vanaf het MBO. Leren gaat weer betaalbaar worden, op deze manier investeren we flink in onze toekomst: de jeugd!

6.

Meer banen door nieuwe overheidsorganen.

Voor het eerst in twee jaar tijd nam het aantal banen licht af. Daarvoor nam de werkgelegenheid zeven kwartalen op rij nog toe. In een jaar tijd zijn er echter bijna 100 duizend banen bijgekomen in 2016. Als het aan de PvdT ligt gaat dit aantal nog veel verder omhoog. Door het afschaffen van de bestaande ziektekostenverzekeraars en het invoeren van een Nationale Zorgverzekering en een Nationaal Hypotheekinstituut creëren we veel werkgelegenheid. Er zullen meer ambtenaren nodig zijn, deels vanuit uitvloeiende bankmedewerkers, maar ook voor schoolverlaters.

Ook wil de PvdT de 3 maanden die momenteel gelden tussen ‘tijdelijke contracten’ afschaffen. Deze zogenoemde tussenpoos is slecht voor werknemers, die na drie tijdelijke contracten hun ontslag krijgen in plaats van een vast contract.
De Partij voor de Toekomst wil de knelpunten aanpakken op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil bijvoorbeeld niet dat werkgevers alleen een re-integratietraject starten om loonsanctie te voorkomen. Daarom wordt de beoordeling van deze trajecten door het UVW voorspelbaarder en begrijpelijker. Dit moet direct worden ingevoerd.

Werkgevers krijgen financieel voordeel als zij mensen in dienst nemen (of houden) die het minimumloon of net iets meer verdienen. Door de invoering van dit lage inkomensvoordeel per 1 januari 2017, hebben mensen met laag inkomen een grotere kansen op werk.

7.

Soepelere regels ZZP-ers

Het mag duidelijk zijn dat op dit moment de groep werkende mensen die het meeste geld in onze economie pompen de ZZP-ers zijn. Juist deze groep is ook het meest kwetsbaar. Ze bouwen geen pensioen op, of moeten daar zoveel voor betalen dat het onmogelijk is. Een huis kopen is ook niet makkelijk, omdat aantoonbaar inkomen nu eenmaal voor een kleine zelfstandige vaak niet voldoet aan de absurde eisen van de hypotheekverstrekkers. En als een ZZP-er ziek wordt is er in de meeste gevallen geen verzekering. Het kabinet maakt het deze groep hardwerkende zelfstandigen nog moeilijker door onduidelijke wetgeving als het gaat om VAR-verklaringen en Modelovereenkomsten die nu voor iedere opdracht moeten worden afgesloten. Veel ZZP-ers hebben er dan ook de brui aan gegeven in 2016. En dat is zorgelijk, want het is de belangrijkste hoeksteen in onze economische samenleving!

De PvdT wil de ZZP-ers helpen. Door de Nationale Zorgverzekering is elke ZZP-er sowieso 100% verzekerd zonder eigen risico. Maar we gaan verder: Elke ZZP-er gaat pensioen opbouwen, door de af te dragen omzetbelasting te gebruiken als pensioenpot voor de ZZP-er. Van de overheid krijgt bovendien elke ZZP-er dezelfde rechten als iedereen in loondienst. Bij arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid volgt een uitkering met de winst uit onderneming als basis voor de hoogte hiervan. Hiermee gaat werken als (kleine) zelfstandige weer lonen en maken we onze economie sterker.

8.

Meer geld voor ouderen, zorg en kinderopvang

Al jaren zijn de ouderen in ons land de dupe van kabinetsmaatregelen. Ook de zorg is hieraan verbonden, de mensen die onze samenleving hebben opgebouwd na de oorlog moeten nu het meeste inleveren. Volledig onrechtvaardig volgens de PvdT.
Wij willen dan ook de AOW leeftijd handhaven op 65 jaar, de aanvullende pensioenen indexeren, alle bezuinigen in de thuiszorg en de ouderenzorg direct terugdraaien en elke AOW-gerechtigde volledig gratis laten reizen met het openbaar vervoer.

Ook in de opvang is het mis. Ouders betalen als het aan de PvdT ligt in 2017 niet meer voor kinderopvang. De kosten voor de kinderopvang worden al grotendeels vergoed, maar de inkomensafhankelijke bijdrage komt te vervallen. De kinderopvangtoeslag komt te vervallen en kinderopvang krijgt direct via de overheid betaald. Het toezicht hierop is transparanter waardoor het veel minder fraudegevoelig zal zijn. Vanaf 2017 wil de PvdT minimaal € 500 miljoen per jaar besteden aan de kinderopvang. Deze investering is ook bedoeld om de kwaliteit van de kinderopvang te verhogen.

251018

9.

Grenzen dicht en stop op instroom migranten

Het is een volkomen vaststaand feit dat wij leven in een land waar de instroom van veel migranten een probleem is. We zien het aan de overvolle centra voor asielzoekers in ons land, de toenemende problemen in de opvanglocaties en het feit dat er totaal geen zicht is op verbetering en terugzending van deze migranten. De PvdT is van mening dat daarom de toestroom moet worden stopgezet, zodat de huidige migranten in ons land de aandacht en zorg kunnen krijgen om te integreren en in te burgeren.
De grensbewaking zal daarom terugkeren, waarvoor in de eerste plaats onze eigen Nederlandse militairen kunnen worden ingezet. Het leger zal tevens als taak krijgen om samen met het Nationaal Orgaan Terrorismebestrijding actief te waken over de veiligheid in ons land. De PvdT is ook tegen de terugkeer van zogenaamde ‘Syrie-gangers' en voor uitzetting en denaturalisatie van criminelen met een dubbele nationaliteit.

10.

Koopkracht omhoog van alle Nederlanders

De koopkracht in 2017 gaat van bijna iedereen erop vooruit. Zo gaan de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget omhoog. Dit is gunstig als iemand een laag inkomen heeft. Daarnaast gaan de algemene heffingskorting, een korting op de inkomstenbelasting, en de ouderenkorting omhoog. De inkomstenbelasting gaat omlaag. Hierdoor heeft men meer te besteden. Vanaf 2017 gaat de leeftijd van het minimumloon in 2 stappen van 23 naar 21 jaar. Voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar gaat het minimumjeugdloon omhoog. Dit, om te voorkomen dat de verschillende leeftijden een te grote rol gaan spelen bij het aannemen van mensen. De BTW op alle goederen en diensten gaat van 21% direct naar 16% . Dit zal resulteren in meer koopkracht voor iedereen en meer toerisme in ons land.

11.

NS en POST NL terug naar de overheid

Het doel van de overheid om concurrentie te vergroten en de kosten voor de consument naar beneden te dwingen, door toestemming te gegeven voor privatisering van nationale bedrijven, heeft de plank volledig misgeslagen. Bedrijven die vroeger onder ‘het beheer’ van de overheid vielen zoals PTT, energiebedrijven, NS en het ziekenfonds ontwrichten het functioneren van de samenleving. Deze diensten zijn nog nooit zo duur geweest als na de privatisering.
Bovendien zijn de bedrijven door financiële problemen een makkelijke prooi geworden voor buitenlandse investeerders. De PvdT wil terug naar vroeger. Met invoering van de Nationale Zorgverzekering komt het ‘ziekenfonds’ weer terug, maar ook Post NL en de NS moeten terug naar de verantwoordelijkheid van de overheid. Hierdoor kan de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van deze organisaties van landsbelang weer voldoende worden gegarandeerd.

aef237fee1ede9faa6ff9a80ca026f5b-1414100795

Heeft u vragen over ons programma? Wilt u dat wij in uw media onze standpunten verder onderbouwen? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens kunt u hier vinden.